Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN Kapsalon Nasri

Passage 10, 3331CM te Zwijndrecht, NL

Kapsalon Nasri staat garant voor een professionele werkwijze. Deze werkwijze houdt rekening met onderstaande Algemene voorwaarden die in grote lijnen overeenkomt met de Algemene Leveringsvoorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche, AV CZ/90 december 2009, welke zijn gedeponeerd bij de Sociaal Economische Raad (SER) en per 1 januari 2010 van kracht is geworden.

Algemeen

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Kapsalon Nasri en een cliënt waarop Kapsalon Nasri deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. Een overeenkomst komt tot stand nadat de cliënt gevraagd heeft om een behandeling en Kapsalon Nasri aangegeven heeft die behandeling uit te zullen voeren.
 3. Een overeenkomst komt eveneens tot stand nadat cliënt via het automatische online afsprakensysteem op de website van Kapsalon Nasri een behandeling heeft geboekt.

Diensten

 1. Kapsalon Nasri staat ervoor in dat de door hem verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst, dat de werkzaamheden worden uitgevoerd naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming is met de eisen van goed en zorgvuldig vakmanschap én met gebruikmaking van deugdelijke materialen en middelen volgens de richtlijnen van de H.A.M. (Hygiëne, Arbo en Milieu) en de branchecode.
 2. Kapsalon Nasri licht de cliënt in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. Kapsalon Nasri vraagt de cliënt naar informatie die relevant is om de behandeling goed uit te kunnen voeren.
 3. Kapsalon Nasri acht zich verplicht te werken volgens de geldende wet en regelgeving en stand der techniek, zoals deze onder andere zijn neerslag vindt in de ter zake geldende branchecode.
 4. Kapsalon Nasri zal geen handeling verrichten die buiten zijn beroepscompetenties valt.
 5. Kapsalon Nasri is gerechtigd om de werkzaamheden, ongeacht de reden, door derden te laten verrichten, mits de cliënt hiermee akkoord gaat. Is dit niet het geval, dan is de cliënt gerechtigd de afspraak zonder enige kosten te annuleren.
 6. Kapsalon Nasri is te allen tijde gerechtigd, ongeacht de reden, een behandeling of levering van producten te weigeren.

Afspraken

 1. De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak, aan Kapsalon Nasri melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Kapsalon Nasri daarvoor het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen.
 2. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag Kapsalon Nasri de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen.
 3. Kapsalon Nasri zal overmacht, mits redelijk aantoonbaar, in acht nemen en deze niet in rekening brengen. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt: “van overmacht is sprake als het gaat om abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden”.

Tarieven en betaling

 1. Kapsalon Nasri vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website en zichtbaar in de kapsalon. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de kapsalon en op de website kenbaar gemaakt.
 2. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten bij voorkeur via pinbetaling te voldoen.
 3. Indien er sprake is van facturering, dient deze, mits anders schriftelijk is overeengekomen, binnen de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen volledig te zijn voldaan. Tot dan blijven de geleverde producten en goederen eigendom van Kapsalon Nasri.
 4. Bij een behandeling of reeks behandelingen kan Kapsalon Nasri, zonder opgave van redenen, de cliënt verplichten tot een vooruitbetaling van de totaalprijs.
 5. Indien een reeks behandelingen vroegtijdig wordt afgebroken, dan Kapsalon Nasri in overleg overgaan tot een gedeeltelijke terugbetaling van de totaalprijs, verminderd met de reeds uitgevoerde behandelingen. Deze regeling vervalt indien de cliënt de adviezen van Kapsalon Nasri omtrent de behandelingen niet heeft opgevolgd en de cliënt zelf de reeks behandelingen vroegtijdig beëindigd.

Geheimhouding

 1. Kapsalon Nasri verplicht zich, in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens, tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft verteld aan Kapsalon Nasri. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

Aansprakelijkheid

 1. Kapsalon Nasri is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuiste en/of onvolledige verstrekte informatie door de cliënt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 2. Kapsalon Nasri is niet aansprakelijk voor beschadiging of vermissing van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de Kapsalon.
 3. Kapsalon Nasri is tegenover de cliënt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan Kapsalon Nasri of een persoon in zijn dienst dan wel stagiaire is toe te rekenen.
 4. De cliënt is tegenover Kapsalon Nasri aansprakelijk voor door Kapsalon Nasri geleden schade die door een aan de cliënt toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Klachten

 1. Indien de cliënt een klacht heeft over een product dan wel een klacht heeft over, of ten gevolge van, een behandeling, moet deze zo spoedig mogelijk, dan wel binnen 1 week, contact met Kapsalon Nasri opnemen, zodat deze adequaat kan handelen door eventuele vervanging van het product, een eventuele vervolgafspraak of een doorverwijzing. Te lang wachten met de klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de cliënt.
 2. Kapsalon Nasri dient klachten afdoende te onderzoeken. Kapsalon Nasri zal eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij zulks in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.

Garantie op producten

 1. Kapsalon Nasri geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien: – De cliënt de adviezen van Kapsalon Nasri omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd. – De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt. – Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door Kapsalon Nasri zelf.

Beschadiging en diefstal

 1. Kapsalon Nasri heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt.
 2. Kapsalon Nasri meldt diefstal altijd en zonder enige uitzondering bij de politie.

Gedrag

 1. De cliënt behoort zich in- en rond de praktijk volgens algemeen aanvaarde normen te gedragen. Huisdieren zijn in de kapsalon niet toegestaan. In het hele pand geldt een rookverbod.
 2. Indien een cliënt, na herhaaldelijke waarschuwingen, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Kapsalon Nasri het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren of te ontzeggen, zonder opgaaf van reden

Recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Kapsalon Nasri en de cliënt is, voor zover deze algemene voorwaarden niet voorziet, het Nederlandse recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
 2. Uitsluitend de rechter van de arrondissementsrechtbank waar Zwijndrecht onder valt en De Geschillencommissie is bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

Slotbepaling

 1. De laatste versie staat altijd ter inzage op de website van Kapsalon Nasri.
error: Copyright
×